ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๗ ก.ย.๖๑
๒๕ ก.ย.๖๑
๓ ก.ย.๖๑
-
-
-
๒๘ ส.ค.๖๑
๑๓ ก.ย.๖๑
๒๑ ส.ค.๖๑
-
-
-
๑๓ ก.ค.๖๑
๖ ส.ค.๖๑
๖ ก.ค.๖๑
-
-
-
๗ มิ.ย.๖๑
๒๕ มิ.ย.๖๑
๓๑ พ.ค.๖๑
-
-
-
๓๑ พ.ค.๖๑
๖ มิ.ย.๖๑
๙ เม.ย.๖๑
๒๔ เม.ย.๖๑
๒๘ ก.พ.๖๑
๙ มี.ค.๖๑
๑๙ ก.พ.๖๑
๒๗ ก.พ.๖๑
๓๑ ม.ค.๖๑
๘ ก.พ.๖๑
๒๖ ม.ค.๖๑
๑๔ ก.พ.๖๑
-
๒๕ ม.ค.๖๑
๒๙ ม.ค.๖๑
-
๒๕ ม.ค.๖๑
-
-
-
๒๘ พ.ย.๖๐
๑๕ ธ.ค.๖๐
๑๔ พ.ย.๖๐
๒๔ พ.ย.๖๐
-
๖ พ.ย.๖๐
๑๕ พ.ย.๖๐
๒ พ.ย.๖๐
-
-
-
๓๐ ต.ค.๖๐
๓๐ ต.ค.๖๐
-
๙ ต.ค.๖๐
๓๐ ต.ค.๖๐
๒ ต.ค.๖๐
-
-
-
๔ ก.ย.๖๐
๑๔ ก.ย.๖๐

 

* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *