ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๑๔ พ.ย.๖๐
๒๔ พ.ย.๖๐
-
-
๖ พ.ย.๖๐
๑๕ พ.ย.๖๐
-
๓๐ ต.ค.๖๐
๓๐ ต.ค.๖๐
-
-
๙ ต.ค.๖๐
๓๐ ต.ค.๖๐
๒ ต.ค.๖๐
-
-
-
๔ ก.ย.๖๐
๑๔ ก.ย.๖๐

 

* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *