ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๑๑ ส.ค.๖๐
๑๑ ส.ค. - ๒๑ ส.ค.๖๐
๑๑ ส.ค.๖๐
๑๑ ส.ค. - ๒๑ ส.ค.๖๐
๑๗ พ.ค.๖๐
๑๗ พ.ค. - ๒๙ พ.ค.๖๐
๒๔ เม.ย.๖๐
เดือน พ.ค.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๓๐ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๒๕ เม.ย.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๒๔ เม.ย.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๒๖ เม.ย.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๒๗ เม.ย.๖๐
๒๙ มี.ค.๖๐
๓๐ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๐
๒๗ มี.ค.๖๐
๑๒ เม.ย.๖๐
๒๔ มี.ค.๖๐
๒๔ มี.ค. - ๓ เม.ย.๖๐
๒๔ มี.ค.๖๐
๒๔ มี.ค. - ๔ เม.ย.๖๐
๑๐ มี.ค.๖๐
๑๐ มี.ค.๖๐
๗ ก.พ.๖๐
๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๙
๗ ก.พ.๖๐
๘ - ๒๐ ก.พ.๕๙
๗ ก.พ.๖๐
๗ - ๒๐ ก.พ.๖๐
๙ ธ.ค.๕๙
๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๙
๙ ธ.ค.๕๙
๙ - ๑๙ ธ.ค.๕๙
๒๗ ต.ค.๕๙
๑๖ ธ.ค.๕๙
๒๗ ต.ค.๕๙
๒๘ ต.ค. - ๘ พ.ย.๕๙
๑๘ ต.ค.๕๙
๑๘ - ๒๘ ต.ค.๕๙

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *