ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๖๓
   
           กรกฎาคม ๒๕๖๓
   
           สิงหาคม ๒๕๖๓
   
           กันยายน ๒๕๖๓
   

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้