ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กรกฎาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           สิงหาคม ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กันยายน ๒๕๖๒
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้