ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กรกฎาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           สิงหาคม ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กันยายน ๒๕๖๑
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้