ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กรกฎาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           สิงหาคม ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กันยายน ๒๕๖๐
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้