ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๕๘
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๕๘
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กรกฎาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           สิงหาคม ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กันยายน ๒๕๕๙
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้