ส่วนงานการพัฒนาระบบราชการของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เอกสารปี 2561
กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๑
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีที่ผ่านมา (ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา)
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ความก้าวหน้าของการดำเนินของโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : สปท.
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
  - คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ของ สปท.
  - คู่มือ...

 

เปลี่ยนไฟล์
โครงสร้าง-การจัดองค์กร

 

เอกสารปี 2560
1.แบบประเมินผลความเข้าใจวิสัยทัศน์ของกำลังพลในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

เอกสารปี 2559
1.แผนการสื่อสารวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สปท.

 

เอกสารปี 2558
1.แผนที่ยุทธศาสตร์ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2.Flow การกำหนดทิศทางขององค์กร
3.ตารางการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สปท. ประจาปี งป.๕๘
4.การจัดการความรู้ สภท.บก.สปท. เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของกำลังพล บก.ทท.
  เอกสารประกอบอื่น ๆ


เอกสารปี 2557
1.แผนที่ยุทธศาสตร์ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2.นโยบาย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
3.Flow การกำหนดทิศทางขององค์กร
4.ตารางการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สปท. ประจาปี งป.๕๗
5.ปฏิทินการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งป.57 ของ สปท.
6.มาตรการป้องกันผลกระทบทางลบของ สปท. ปี ๒๕๕๗
7.คู่มือ กระบวนการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
8.การอบรมภายในหน่วยของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (Unit School)
9.รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ สปท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน
  เอกสารประกอบอื่น ๆ

เอกสารปี 2556

แนวในการปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของ กมศ.บก.สปท.
สรุปองค์ความรู้ของ สปท. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ บก.ทท. ปี ๕๖
องค์ความรู้เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารของ บก.ทท.    (สำหรับเอกสารประกอบ คลิ๊ก)
ตัวอย่างกระบวนการสร้างคุณค่า รร.ตท.ปี ๕๔ ของ  รร.ตท.สปท.
เอกสารปี 2555
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
แบบสอบถามความพึงพอใจ      .........(วิธีแทนค่าแบบสอบถามความพึงพอใจ)........
รายละเอียด KPI มิติที่ 1
 -
d เร
  กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสร้างคุณค่าของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  คู่มืิอ กระบวนการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คู่มือการใช้งานระบบ LS สำหรับการจัดตารางการศึกษา
คู่มือ การใช้ระบบจัดการเรียนการสอน Learning Solution วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กระบวนการสร้างคุณค่าของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  คู่มือ กระบวนการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
กระบวนการสร้างคุณค่าของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  คู่มือ กระบวนการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
กระบวนการสร้างคุณค่าของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
  คู่มือ กระบวนการศึกษาการจัดองค์ความรู้หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
กระบวนการสร้างคุณค่าของ โรงเรียนเตรียมทหาร
  คู่มือ กระบวนการผลิต นตท.
กระบวนการสร้างคุณค่าของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  คู่มือ กระบวนการผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหาร
กระบวนการสนันสนุนของ กองจัดหา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  คู่มือ กระบวนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุนของ กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ่
 
กระบวนการสนับสนุนของ กองจัดหา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
กระบวนการของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  กระบวนการสร้างคุณค่า      คู่มือการใช้ระบบ Learning Solution      แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร
กระบวนการของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 
กระบวนการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 
กระบวนการของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
  กระบวนการสร้างคุณค่า   คู่มือกระบวนการการผลิตนักศึกษายุทธศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร   ั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
กระบวนการของ โรงเรียนเตรียมทหาร
 
กระบวนการของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  กระบวนการสร้างคุณค่า    คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร    ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน     
การจัดการความรู้ (KM) ปี59
การจัดการความรู้ (KM) ของ กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๙
  เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง การใช้ระบบจัดการเรียนการสอน Learning Solution วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


การจัดการความรู้ (KM)ของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  เรื่อง คู่มือการจัดทำเอกสารวิจัย
การจัดการความรู้ (KM)ของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร สจว. ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร
การจัดการความรู้ (KM)ของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง การจัดการองค์ความรู้หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ (KM)ของ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง คู่มือการฝึกภาคทะเลของ นตท. ชั้นปีที่ ๓
การจัดการความรู้ (KM)ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง สายอากาศแบบ WI-FI ประดิษฐ์เอง
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองนโยบายและแผน กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง แนวคิดกระบวนการทำ Infographic
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองการศึกษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง การจัดทำหลักสูตรวิทยาการทหาร
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงบประมาณ กมศ.บก.สปท.
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง การจัดทำวารสาร สปท.
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองจัดหา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองงบประมาณ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง พรรณไม้นานาชนิดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองประวัติศาสตร์และโบราณคดีทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง พระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองการเงิน กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
การจัดการความรู้ (KM)ของ สถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๗
  เรื่อง แนวทางการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
 
การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๖
  เรื่อง ปั๊มดูดเปลี่ยนถ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองนโยบายและแผน กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๖
  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการประกอบพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๖
  เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การจัดการความรู้ (KM)ของ กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๕๖
  เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์
 -
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์  ผู้เชี่ยวชาญงาน กพร. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก อารยะ มิ่งภัทรพล ผู้เชี่ยวชาญระบบ Learning Solution วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นาวาเอก ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พันเอก อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญงาน กพร. โรงเรียนเตรียมทหาร
ร้อยโท ชายแดน บุญลือ ผู้เชี่ยวชาญงานการจัดการความรู้ วิชาช่าง แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร