กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

  • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการได้พิจารณาจัดซื้อหนังสือไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ สำหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง ส่วนราชการใดสนใจสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐๒-๑๒๗-๗๒๐๖