• ขอเชิญรับฟังการแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ เรื่อง SMART THAIS FOR THAILAND ๔.o ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ เวลา o๗oo-๑๒oo ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
  • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายงานผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ท่ามกลางภูมิศาสตร์ ๒ กระแส [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขายซากสิ่งอุปกรณ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

กิจกรรมหน่วย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐