• กำหนดการ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดจัดการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๑ (ครบรอบ ๒๘ ปี) [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]


 • เอกสารปี 2561
  • กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีที่ผ่านมา (ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา) [ ดูรายละเอียด ]
  • การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ความก้าวหน้าของการดำเนินของโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ) [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ของ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการปฏิบัติงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ [ ดูรายละเอียด ]


กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

บริการอิเล็คทรอนิกส์


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐