• กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๑ (ครบรอบ ๒๘ ปี) [ ดูรายละเอียด ]
 • การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) [ ดูรายละเอียด ]
 • ขอเชิญรับฟังการแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ เรื่อง SMART THAIS FOR THAILAND ๔.o ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ เวลา o๗oo-๑๒oo ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • รายงานผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ท่ามกลางภูมิศาสตร์ ๒ กระแส [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

 • เอกสารปี 2561
  • กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีที่ผ่านมา (ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา) [ ดูรายละเอียด ]
  • การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ ดูรายละเอียด ]


กิจกรรมหน่วย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐