• ประกาศวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • งานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ ดูรายละเอียด ]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า วปอ. ทุกรุ่นร่วมงานคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๔ ปี และงาน “คืนสู่เย้า วปอ. ๖๔ ปี” ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [ ดูรายละเอียด ]
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

สถาบันภาษากองทัพไทย


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
โทรสาร: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
E-mail: ndsi@rtarf.mi.th