• ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขายซากสิ่งอุปกรณ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ [ ดูรายละเอียด ]
  • เชิญดาวน์โหลด Application Thailands Approach to AD [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

กิจกรรมหน่วย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐