• รายงานผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัติและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากพนักงานราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • สรุปผลการปฏิบัติงานของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ "วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย" กำหนดจัดการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน และจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อบรรจุรับราชการใน สปท. ประจำปี ๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • วารสาร สปท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

สถาบันภาษากองทัพไทย

Image

Image
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
โทรสาร: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
E-mail: ndsi@rtarf.mi.th