• ขอเชิญศิษย์เก่า วปอ. ทุกรุ่นร่วมงานคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๔ ปี และงาน “คืนสู่เย้า วปอ. ๖๔ ปี” ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [ ดูรายละเอียด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]


 • เอกสารปี 2561
  • กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีที่ผ่านมา (ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา) [ ดูรายละเอียด ]
  • การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ความก้าวหน้าของการดำเนินของโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ) [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ของ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการปฏิบัติงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ [ ดูรายละเอียด ]


กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

สถาบันภาษากองทัพไทย


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐