แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐