ประกาศ กพร.
 • เอกสารปี 2561
  • กรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีที่ผ่านมา (ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา) [ ดูรายละเอียด ]
  • การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ความก้าวหน้าของการดำเนินของโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ) [ ดูรายละเอียด ]
  • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ของ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการปฏิบัติงาน [ ดูรายละเอียด ]
  • ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ [ ดูรายละเอียด ]