ข่าวทุนการศึกษา
 • สปท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๔๓๑ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
 • หลักสูตรตามโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา (Joint Training Program) ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ของ กห.อต. [ ดูรายละเอียด ]
 • ทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ ทุน [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.อต. เสนอทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Strategic Studies ให้แก่ นายทหาร ทท. [ ดูรายละเอียด ]
 • เสนอความต้องการที่นั่งศึกษาในสถาบันการศึกษา ของ กห.รัสเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • ทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ ทุน [ ดูรายละเอียด ]
 • ทุนการศึกษา ม.หอการค้า สำหรับข้าราชการ สปท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ทุน พร้อมใบสมัคร [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.อต. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหารประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ในห้วง ก.ค.๖๑-มิ.ย.๖๒ ให้แก่ กองทัพไทย [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.วน. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • วปอ.อซ. เสนอที่นั่งหลักสูตร วปอ.อซ. รุ่นที่ ๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.รัสเซีย พิจารณาความต้องการที่นั่งศึกษาในสถาบันการศึกษาของ กห.รัสเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบราซิล เสนอที่นั่งหลักสูตรทางทหารให้แก่ กองทัพมิตรประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เสนอที่นั่งหลักสูตรการศึกษายุทธศาตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • โครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.ญป. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบรูไน เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบรูไน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อต. เสนอทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณเครือรัฐออสเตรเลีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปอ.อซ. รุ่นที่ ๕๗ และ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๖ ก.พ.-๒๐ ก.ย.๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ มซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปท.มซ. รุ่นที่ ๓๘/๒๐๑๘ ศึกษาระหว่าง ๔ ม.ค.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒ ณ ประเทศมาเลเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.สปจ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหารประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖o [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพออสเตรเลีย เสนอทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๓ ทุน แก่ นายทหาร ทท. (ร.อ.-พ.ท./น.ท.) [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.วน. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖o ระหว่าง ๑๕ ก.ย.๕๙ - ๒๒ มิ.ย.๖o จำนวน ๔ หลักสูตร [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.กล.ต. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหารประจำปี ๒๕๖o-๒๕๖๑ ณ ประเทศ กล.ต. [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบรูไน เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบรูไน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]