ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัติและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากพนักงานราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • สรุปผลการปฏิบัติงานของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ "วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย" กำหนดจัดการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน และจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อบรรจุรับราชการใน สปท. ประจำปี ๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • วารสาร สปท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการจัดงานวันคล้ายสถาปนา วปอ. ประจำปี ๒๕๖๓ (ครบรอบ ๖๕ ปี) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๔๕ - ๑๖:๓๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. ถนน วิภาวดีรังสิต เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการจัดงานวันคล้ายสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๙ ปี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • งานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
 • คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ ดูรายละเอียด ]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า วปอ. ทุกรุ่นร่วมงานคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๔ ปี และงาน “คืนสู่เย้า วปอ. ๖๔ ปี” ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [ ดูรายละเอียด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการ พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดจัดการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๑ (ครบรอบ ๒๘ ปี) [ ดูรายละเอียด ]
 • การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) [ ดูรายละเอียด ]
 • ขอเชิญรับฟังการแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ เรื่อง SMART THAIS FOR THAILAND ๔.o ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ เวลา o๗oo-๑๒oo ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • รายงานผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ท่ามกลางภูมิศาสตร์ ๒ กระแส [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขายซากสิ่งอุปกรณ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด [ ดูรายละเอียด ]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ [ ดูรายละเอียด ]
 • เชิญดาวน์โหลด Application Thailands Approach to AD [ ดูรายละเอียด ]
 • Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL และดูผลการทดสอบ คลิกที่นี่ (ใช้เครือข่าย สส.ทหาร เท่านั้น) [ ดูรายละเอียด ]
 • Download แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุดทหาร [ ดูรายละเอียด ]
 • Download เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖ [ ดูรายละเอียด ]
 • Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
 • (ประกาศภายใน) แบบฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานใน สปท.ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ Download ได้ [ ดูรายละเอียด ]
 • ดูระยะเวลาและขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ [ ดูรายละเอียด ]