ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ [ ดูรายละเอียด ]
 • เชิญดาวน์โหลด Application Thailands Approach to AD [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง กำลังพลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก [ ดูรายละเอียด ]
 • Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
 • ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL และดูผลการทดสอบ คลิกที่นี่ (ใช้เครือข่าย สส.ทหาร เท่านั้น) [ ดูรายละเอียด ]
 • Download แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุดทหาร [ ดูรายละเอียด ]
 • Download เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖ [ ดูรายละเอียด ]
 • Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
 • (ประกาศภายใน) แบบฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานใน สปท.ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ Download ได้ [ ดูรายละเอียด ]
 • ดูระยะเวลาและขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ [ ดูรายละเอียด ]