ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน และจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อบรรจุรับราชการใน สปท. ประจำปี ๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • วารสาร สปท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย