ข่าวการศึกษา
  • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดและใบสมัคร (สำหรับกำลังพล สป. และเหล่าทัพ) [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรของสถาบันภาษากองทัพไทย [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานวิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) [ ดูรายละเอียด ]
  • รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องสันติธารง ชั้น ๒ ศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย ๖o ปี ยก.ทหาร บก.ทท.แจ้งวัฒนะ [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]