ข่าวการศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องเรียน บฑว.๑ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • ข้อมูลเผยแพร่ วิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดและใบสมัคร (สำหรับกำลังพล สป. และเหล่าทัพ) [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรของสถาบันภาษากองทัพไทย [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานวิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]