ข่าวการศึกษา
 • การอบรมหลักสูตรข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๔ [ ดูรายละเอียด ]
 • การอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศชั้นนายพล ในห้วงเดือน เม.ย. และ ต.ค.๖๓ โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อ [ ดูรายละเอียด ]
 • การอบรมหลักสูตรข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนประจำปี งป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๒๑ มี.ค.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • กำหนดการพิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๔๔ [ ดูรายละเอียด ]
 • ตารางการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่น ๔๔ [ ดูรายละเอียด ]
 • อบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
 • รายละเอียดหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • โครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องเรียน บฑว.๑ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
 • ข้อมูลเผยแพร่ วิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
 • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
 • รายละเอียดและใบสมัคร (สำหรับกำลังพล สป. และเหล่าทัพ) [ ดูรายละเอียด ]
 • ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ [ ดูรายละเอียด ]
 • รายละเอียดใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรของสถาบันภาษากองทัพไทย [ ดูรายละเอียด ]
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานวิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
 • โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) [ ดูรายละเอียด ]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]