วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

              การศึกษาและการร่วมมือประสานงานด้านความมั่นคง เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่ของรัฐ


วิสัยทัศน์

              เป็นองค์กรชั้นนำในการประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน


พันธกิจ

              มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงแห่งชาติ การวิจัยทางยุทธศาสตร์ การเผยแพร่ทางวิทยาการทหาร การประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ทหาร การดำเนินงานด้านอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และสภาการศึกษาวิชาการทหารของกองทัพไทย มีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


ประเด็นยุทธศาสตร์
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแสวงหาและสร้างองค์ความรู็ด้านความมั่นคง
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร