พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
ผบ.สปท.


พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง
รอง ผบ.สปท.


พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม
เสธ.สปท.


พลตรี ธาวิน อัครเมธายุทธ
รอง เสธ.สปท.


พลตรี กิตติ คงสมบัติ
รอง เสธ.สปท.