พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
ผบ.สปท.


พลเรือโท ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น.
รอง ผบ.สปท.


พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม
เสธ.สปท.


พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี
รอง เสธ.สปท.


พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน
รอง เสธ.สปท.