การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ )

บทบาทสมมติการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) รร.แผนทีทหาร ๑๗ ม.ค.๖๑
เยี่ยม รร.ขส.กวก.ขส.ทร. ๑๙ ก.พ.๖๑