O 40

ขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (work manual)
คู่มือกระบวนการ เฉพาะเจาะจง
คู่มือกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส บก.ทท.
Oมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ