O 30

PPD251_62_ขออนุมัติประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สปท.
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถานบันวิชาการป้องกันประเทศ