O 24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scan OT 2561

ลำดับ 1

ทดลองปฏิบัติงาน
สอบเลื่่อนฐานะ 2561
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2

ลำดับ 2

2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2561
2.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ 3

3.1.1 การตรวจกิจกรรม 5 ส.
3.1.2 การสนับสนุนวัสดุสิ้นเปลือง
3.1.3 การปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.1.4 การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ลำดับ 4

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ

ลำดับ 5

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสร้างความผูกพัน

ลำดับ 6

6.1.1 กิจกรรมออกกำลังกาย
6.1.2 การจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย
6.1.3 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
6.2.1 การรณรงค์ ส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักถึงภัยยาเสพติด
6.2.2 รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ลำดับ 7

7. บุคคลดีเด่น

ลำดับ 8

8. ความพึงพอใจของกำลังพลต่อแผนการสร้างความผาสุก
O24 ใบขวาง
O24