O 06

กจห.ฯ


1 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2 กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
4 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้าง
5 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
6 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
7 ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8 คำสั่ง กห 400.60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
9 คำสั่ง ทท. 222.60 เรื่อง มอบอำนาจทำนิติกรรมแทน ผบ.ทสส
10 ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง และใบสั่งเช่า พ.ศ.2560

กมศ.ฯ


กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 220.45 ลง20 ก.ค.45 เรื่องนโยบายด้านการศึกษากระทรวงกลาโหม
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 445.59 ลง21 พ.ย.59 เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 36.44 ลง20 มี.ค.44 เรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหม
คำสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ 55.51 ลง18 เม.ย.51 เรื่องนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย
คำสั่งคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม กองบัญชาการกองทัพไทย(เฉพาะ)ที่ 01.61 ลง 17 เม.ย.61 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหาร บก.ทท.
คำสั่งคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม กองบัญชาการกองทัพไทย(เฉพาะ)ที่ 01.61 ลง 17 เม.ย.61 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหาร บก.ทท.
รพเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.2558 ลง 17 ก.ค.58
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2561 ลง 12 ก.พ.61
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมของกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2561 ลง 20 ก.ย.61
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี