หลักสูตรการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๑.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตร วปอ.)
๒.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (หลักสูตร ปรอ.)
๓.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (หลักสูตร วปม.)


วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

๑.หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
๒.หลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร บก.ทท. (พสบ.บก.ทท.)
๓.หลักสูตรการปฏิบัติการข่าวสารร่วม
๔.หลักสูตรศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย


ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

๑.หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
๒.โครงการผู้นำแห่งอนาคต Young leaders program


โรงเรียนเตรียมทหาร

- หลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- หลักสูตรนักเรียนช่างฝีมือทหาร