Group Commanding ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สปท.
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท เจิดวุธ คราประยูร
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล
เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ