Group Commanding ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สปท.
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท เจิดวุธ คราประยูร
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง
เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

พลตรี สมควร สาคร
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ